COMVAY B.V. (COMVAY) en contractant verklaren, over
COMVAY360 het volgende te zijn overeengekomen:
Artikel 1: Recht
Voor alle overeenkomsten, diensten en leveringen van
COMVAY zijn deze Algemene Voorwaarden geldig, waarop
altijd en zonder uitzondering het Nederlands Recht van
toepassing is.
Artikel2: Programmering
COMVAY verzorgt de hosting, het systeembeheer en het
door-ontwikkelen van COMVAY360.
De informatie die COMVAY ter beschikking stelt en
gepubliceerd kan worden is puur informatief. COMVAY
pretenderen op geen enkele wijze de juistheid en
volledigheid van deze informatie. COMVAY geeft derhalve
op geen enkele wijze een garantie af.
Artikel 3: Systeem activeren
COMVAY zal trachten de kwaliteit van COMVAY360 te
waarborgen. Voor servicewerkzaamheden dient
contractant ervoor te zorgen, dat de decoder aan staat en
over een constante internetverbinding beschikt.
Artikel 4: Intellectueel eigendom
COMVAY verleent contractant tijdens de duur van de
overeenkomst een licentie voor het gebruik van de in de
overeenkomst omschreven functies. Het gebruikersrecht
mag niet door contractant aan een derde overgedragen
worden zonder schriftelijk toestemming van COMVAY.
Artikel 5: Garantiebepalingen
A. Contractant staat er borg voor dat er niets van het
materiaal dat wordt gebruikt illegaal is of een inbreuk
vormt op de rechten van derden; dat de inhoud niet in
strijd is met de goede zeden, de openbare orde, eventuele
gedragscodes of andere rechtsnormen.
B. Contractant zal COMVAY schadeloosstellen voor elke
eis door derden met betrekking tot het gebruik van
content op het COMVAY360 platform.
C. COMVAY staat er borg voor dat de software en de
elementen die worden gecreëerd voor de opmaak van de
door contract gebruikte module(s), geen inbreuk vormen
op de rechten van derden en niet illegaal is.
D. COMVAY kan geenszins aansprakelijk worden gesteld
voor schade die contractant ondervindt als gevolg van
een wijziging van COMVAY360.
E. COMVAY tracht om permanent borg te staan voor het
goede functioneren en de beveiliging van het systeem.
Problemen die door contractant aan COMVAY worden
gemeld zullen door COMVAY binnen 10 werkdagen
worden hersteld.
F. COMVAY kan niet verantwoordelijk gesteld worden
voor fouten of foutieve informatie die door contractant is
aangeleverd.
G. COMVAY kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk
worden gesteld voor fouten of problemen, noch voor het
oplossen van deze fouten of problemen, die hun oorzaak
vinden bij derden.
H. Toegangsmogelijkheden tot COMVAY360 zijn
afhankelijk van een infrastructuur (het internet) waar
COMVAY geen controle over heeft. COMVAY kan niet
verantwoordelijk worden gesteld ingeval van storingen
van het internet.

I. In geval van storingen of in geval van gebruiksfouten
of fouten in functionaliteit van COMVAY360 die de
servers van COMVAY verstoren, heeft COMVAY het recht
om COMVAY360 tijdelijk te onderbreken of te beperken.
J. COMVAY zal erop toezien dat contractant ten alle tijde
toegang zal hebben tot het beheergedeelte van
COMVAY360. Indien er onderhoudswerkzaamheden
dienen te gebeuren aan het systeem of onderdelen
daarvan, zullen we ervoor zorgen dat de duur beperkt is
tot wat nodig is voor de uitvoering van de
werkzaamheden.
K. COMVAY kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk
worden gesteld voor de inhoud die contractant plaats of
door derden laat plaatsen door middel van het systeem
COMVAY360.
Artikel 6: Schadeloosstelling
A. Beide partijen verbinden zich ertoe elkaar onmiddellijk
te verwittigen en uitvoerig te informeren over elke
gebeurtenissen of situatie die verband houdt met deze
overeenkomst en die aanleiding kan geven tot een
verzoek door een derde tegen COMVAY en/of tegen
contractant.
B. Contractant moet COMVAY en al haar personeel
verdedigen, schadeloosstellen en beschermen tegen elke
vorm van aansprakelijkheid die voortvloeit uit:
i. Lasterlijk of illegaal of als lasterlijk of illegaal
bestempeld materiaal, dat door of via de uitzending van
contractant op de server van COMVAY wordt geplaatst;
ii. Materiaal waardoor de eigendomsrechten van een
derde worden geschonden of materiaal waarvan dat
wordt beweerd.
Artikel 7: Vertrouwelijkheid
COMVAY staat borg voor de volstrekt vertrouwelijke
behandeling van alle informatie van contractant die voor
de opmaak van de uitzending wordt gebruikt. Geen
enkele informatie on inhoud zal bekend gemaakt worden
aan derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van contractant.
Zowel contractant als COMVAY erkennen het wederzijds
verbod tot onthulling van enige vertrouwelijke informatie,
zoals toegangscodes en wachtwoorden, financiële en
factuurgegevens, gegeven over hardware, software en
andere.
Artikel 8: Modules
A. Contractant erkent dat COMVAY360 een
standaardproduct is met standaardfuncties, dat de
gebruikte modules een beperkt aantal functionaliteiten
hebben en dat deze niet op maat voor contractant worden
aangeboden.
B. De functionaliteit van delen van COMVAY360 kunnen
steeds wijzigen. Wij zullen de contractant vooraf op de
hoogte stellen van deze wijziging. Contractant kan echter
geen schadeloosstelling eisen ten gevolge van de
wijziging van een module.
C. Contractant dient de modules te gebruiken voor de
doelstelling waarvoor ze werden opgemaakt.
D. COMVAY is niet verantwoordelijk voor eventuele
indirecte schade die contractant heeft opgelopen (bv.
verlies van inhoud) die veroorzaakt is door mogelijk
beperkte werking van COMVAY360 of ingevolge van een

wijziging aan COMVAY360 die, bewust of onbewust,
door contractant of een derde is veroorzaakt.
Artikel 9: Publicatie
A. Contractant verleent aan COMVAY het recht om de
naam(en), het merk en alle elementen van de visuele
identiteit van contractant binnen COMVAY360 te
gebruiken.
B. Contractant zal geen handelingen uitvoeren waardoor
de door contractant gebruikte geheugenruimte een
onverantwoord gevaar zou vertegenwoordigen voor
COMVAY360.
C. Zonder onze voorafgaandelijke, uitdrukkelijke en
schriftelijke toestemming zal contractant niet
onderverhuren noch derden doen betalen voor het
benutten van die ruimte die wij op onze server voor de
contractant ter beschikking hebben gesteld.
Artikel 10: Duur
A. De looptijd van de overeenkomst alsmede de
vergoeding is elders in deze overeenkomst vastgelegd.
De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor
opeenvolgende periodes van eenzelfde duur. De
overeenkomst kan op ieder ogenblik worden opgezegd,
tenminste 3 maanden voor de afloop van de lopende
periode, middels een aangetekend schrijven.
B. Het contract kan te allen tijde worden opgezegd indien
één van de hoger vermelde bepalingen door één van de
partijen niet word nageleefd. Indien de in gebreke
gestelde partij zijn fout niet heeft rechtgezet binnen een
termijn van 15 werkdagen, te rekenen vanaf de dag na
het verzenden van de aangetekende brief, heeft de
benadeelde partij het recht de overeenkomst op te
zeggen.
C. Bij beëindiging van de overeenkomst krijgt u geen
toegang meer tot COMVAY360. Uitingen via de
COMVAY360-modules zullen niet langer door ons
worden gehost en verspreid. U ontvangt alle inhoudelijke
gegevens (teksten, beeldmateriaal, enz.) die op het
ogenblik van afsluiting in COMVAY360 zijn opgeslagen,
indien u dit vraagt tijdens uw schriftelijk verzoek voor
beëindiging van het contract.
Artikel 11: Betaling
Het in de overeenkomst omschreven levering van
producten en diensten dienen door de contractant aan
COMVAY vergoed te worden. De vergoedingen zijn elders
benoemd in de overeenkomst. Alle genoemde prijzen zijn
in euro’s en excl. BTW en zullen jaarlijks vooraf
gefactureerd worden.
De tarieven voor ter beschikking stellen en gebruik van
diensten door gebruiker zullen jaarlijks worden
geïndexeerd op basis van CPB index loonkosten.
De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. Indien niet
binnen deze termijn betaald is zullen wij het systeem
vergrendelen totdat de betaling door ons ontvangen is.